Przejdź do zawartości

Regulamin

I Definicje

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawierającą umowę ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą

Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności strony druknamiare.pl

Regulamin – regulamin sprzedaży sklepu internetowego (drukarni internetowej) prowadzonego przez artMA Marcin Wiśnicki (niniejszy dokument)

Sprzedawca – artMA Marcin Wiśnicki z siedzibą: ul. Jacka Przybylskiego 20 lok. 8, 20-465 Lublin, NIP 946-261-77-45, REGON 061517974, adres prowadzenia działalności: ul. Zemborzycka 59F, 20-445 Lublin; dane teleadresowe: tel. +48 576 476 676, e-mail: kontakt@druknamiare.pl

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://druknamiare.pl/

Umowa – umowa zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą w ramach Sklepu

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.druknamiare.pl przez Marcina Wiśnickiego, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą: artMA Marcin Wiśnicki z siedzibą: ul. Jacka Przybylskiego 20 lok. 8, 20-465 Lublin, (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego www.druknamiare.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.
 3. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarcza kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanymi dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarcza i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak i pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.druknamiare.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

III  Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego.
 2. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

IV Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 3. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie produktu prezentowanego w sklepie do koszyka. Przy każdym produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie określa. W zależności od wybranych parametrów produktu pojawia się cena produktu i przybliżona data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności, wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia Konsumenta jest usługa, składając zamówienie Konsument oświadcza, że domaga się rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Składając zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności” i z że z uwagi na rodzaj i charakter produktów sprzedawcy nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy, jak również z wszystkimi cechami objętego zamówieniem świadczenia sprzedawcy, wie, że złożenie zamówienia w sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar lub usługę oraz wyraża zgodę na potwierdzenie przez sprzedawcę zawarcia Umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów, dane i adres kupującego, a także dane i adres odbiorcy produktu (jeśli jest nim inna osoba niż kupujący) i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
 7. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia serwis www.druknamiare.pl będzie się komunikował z kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, w przypadku gdy będzie to konieczne, telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie umowy z klientem) uważa się przekazanie klientowi przez sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy z kupującym.
 9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w czasie nie dłuższym niż 24h, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych ustawowo od pracy.
 10. Umowa może zostać zawarta zarówno w formie elektronicznej za pomocą złożenia zamówienia w sklepie lub telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Umowa obowiązuje od dnia potwierdzenia przez sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia kupującego do realizacji lub od dnia otrzymania przez sprzedawcę zapłaty za zamówiony produkt, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji (o czym poinformuje kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele) w następujących przypadkach:
  1. otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, że e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
  1. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
  1. braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w III pkt. 23 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia,
  1. w przypadku opisanym w VI pkt. 5 Regulaminu,
  1. nie przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez kupującego, które nie zostało następnie wznowione przez kupującego,
  1. jeżeli zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez sprzedającego, ten ma prawo odmówić jego realizacji.
 13. W każdym przypadku, gdy sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 14. Warunki rozpoczęcia realizacji zamówienia:
  1. złożenie zamówienia przez kupującego,
  1. przesłanie przez kupującego prawidłowo przygotowanego pliku do druku,
  1. dokonanie płatności,
  1. potwierdzenie przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 15. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać produkt kupującemu w terminie wskazanym na stronie sklepu, ale jednocześnie zastrzega, że jest to planowany termin wysyłki, który w szczególnych okolicznościach może ulec zmianie. W przypadku produktów realizowanych na indywidualne zamówienie kupującego, sprzedawca zobowiązuje się wysłać produkt w terminie uzgodnionym z kupującym i wskazanym w przesłanej do kupującego korespondencji e-mail.
 16. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez sprzedawcę danych dostarczonych przez klienta i liczony jest od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że koniecznym jest uzyskanie przez sprzedawcę akceptacji klienta na przygotowane projekty do druku. W ostatniej sytuacji termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem uzyskania przez sprzedawcę przedmiotowej akceptacji.
 17. Terminy realizacji zamówień standardowych określone są na stronie sklepu https://druknamiare.pl/ przy opisie produktu i zwykle wynosić będą do 5 dni roboczych.
 18. Terminy realizacji dla zleceń niestandardowych ustalane są z kupującym indywidualnie.
 19. Modyfikacja lub wstrzymanie przez kupującego realizacji zamówienia możliwe jest przez e-mail lub telefonicznie, jedynie do momentu przekazania projektu do druku.
 20. Z chwilą otrzymania przez kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, kupujący zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 21. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 22. W przypadku zamówienia przez kupującego produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z kupującym na numer telefonu podany przez kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się w dni robocze w godzinach od 7:30 – 15:30.
 24. Termin wysyłki produktu jest liczony od momentu spełnienia wszystkich warunków IV pkt 14 i wyznacza on dzień przekazania przesyłki ze zrealizowanym zamówieniem firmie dostarczającej zamówienie Kupującemu.
 25. Produkt wysyłany jest na koszt Kupującego na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego.
 26. Produkt wysyłany jest przez sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania kupującego, pracownik firmy kurierskiej pozostawia awizo. W przypadku nie doręczenia produktu z powodów zależnych od kupującego lub odbiorcy produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez sprzedawcę, kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki produktu. Sposób opakowania produktu każdorazowo jest wybierany przez sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego produktu.
 27. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji, czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się, aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w VII pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
 28. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem kupującego (lub osoby upoważnionej przez kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na kupującego przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu.
 29. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
 30. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z produktem przez kupującego, przesyłka jest zwracana do sprzedawcy na koszt kupującego. W takim przypadku kupujący – pomimo nie odebranie produktu – jest zobowiązany także do zapłaty sprzedawcy za produkt, którego odbioru kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień kupującego będącego jednocześnie konsumentem, o których mowa w akapicie VII niniejszego Regulaminu.

V Pliki graficzne i prawa własności intelektualnej

 1. Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób Drukarni w postaci plików komputerowych we właściwym formacie. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub usługi na www.druknamiare.pl.
 2. Drukarnia nie odpowiada za wartości merytoryczne czy indywidualne założenia Klienta związane np. z kolejnością, czy orientacją stron projektu graficznego.
 3. Klient poprzez przesłanie materiałów (projektów graficznych, słownych lub słowno-graficznych itp.), oświadcza, że:
  1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych, słownych lub graficzno-słownych, które zamieścił na portalu druknamiare.pl lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji lub wzory graficzne, słowne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego na portalu druknamiare.pl stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  1. wzory graficzne, słowne i graficzno-słowne umieszczane przez niego na platformie druknamiare.pl nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Drukarni, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.
 5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.
 6. Wszystkie dane przesłane do Drukarni podlegają bezterminowej archiwizacji.
 7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.
 8. Sprzedający może użyć projektów realizowanych w drukarni, tj. jako wykorzystane do druku oraz zaprojektowane w studio graficznym Sprzedającego jako materiał na stronie www.druknamiare.pl/realizacje bez konsultacji z Klientem.

VI Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. każdorazowo obok ceny produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest kupujący.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz udzielania kupującym dodatkowych rabatów, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Formą płatności obowiązującą w sklepie jest płatność tradycyjnym przelewem bankowym lub przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (przedpłata).
 5. W przypadku, gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony produkt w formie ustalonej w ust. 4 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

VII Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje

 1. Reklamację może złożyć każdy kupujący posiadający zrealizowane zamówienie. Reklamację można złożyć przez e-mail na adres: kontakt@druknamiare.pl
 2. Warunki zgłoszenia reklamacji:
 3. zgłaszając reklamację kupujący powinien zawsze podać numer zamówienia, które chce zareklamować,
 4. każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności z Umową oraz zakres żądania reklamacyjnego,
 5. każda reklamacja zgłoszona przez kupującego i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie,
 6. reklamację można złożyć w terminie 10 dni, od dnia w którym Umowa została nienależycie wykonana przez sprzedawcę lub miała zostać wykonana. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do sprzedawcy w formie opisanej w punkcie 1 powyżej,
 7.  reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dacie jej skutecznego złożenia przez kupującego,
 8. o wyniku postępowania reklamacyjnego sprzedawca zawiadomi kupującego pisemnie wraz z uzasadnieniem przez e-mail,
 9. w celu możliwie najdokładniejszej weryfikacji zgłaszanej reklamacji, możliwa jest sytuacja, w której kupujący zostanie poproszony o przesłanie zdjęć, filmów lub odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt ich przesłania zostanie zwrócony kupującemu.
 10. maksymalny poziom rekompensaty/ odszkodowania za reklamowane przez kupującego zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 11. W razie udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na sprzedawany produkt, informacja o treści i zakresie gwarancji znajdować się będzie w opisie danego towaru na stronie Sklepu.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje kupującemu z uwagi na rodzaj i charakter produktów (towarów i usług) sprzedawanych za pośrednictwem sklepu, co w odniesieniu do konsumenta wynika również z treści art. 38 pkt 1 oraz 3 ustawy o prawach konsumenta.
 13. W odniesieniu do nabywanych przez konsumenta towarów za pośrednictwem sklepu stanowią one rzeczy nieprefabrykowane i są produkowane przez sprzedawcę według specyfikacji klienta na indywidualne zamówienie (produkcja dedykowana) lub służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.

VIII Prywatność i bezpieczeństwo

 1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu www.druknamiare.pl jest Marcin Wiśnicki, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą artMA Marcin Wiśnicki, NIP: 946-261-77-45, REGON 061517974 (dalej jako „Firma”).
 3. Z administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie w następujący sposób: tel. +48 576 476 676, e-mail: kontakt@druknamiare.pl
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:
 6. świadczenia usług poligraficznych na rzecz kupujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 7. sprzedaży produktów oferowanych przez sklep – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. statystycznych, np. w celu badania preferencji Użytkownika, prognozowania sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 12. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 13. Administrator w celu realizacji umowy musi uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i ewentualnie firmę oraz numer NIP) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w niniejszym regulaminie oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi lub zawarciem umowy sprzedaży na stronie sprzedającego.
 14. Administrator może dodatkowo prosić kupującego o podanie dodatkowych danych, które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z kupującym, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sprzedającym oraz wykonania tejże umowy.
 16. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż przez okres 6 lat, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 17. Odbiorcami danych osobowych będą:
 18. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi Serwisu www.druknamiare.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
 19. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935 – podmiot świadczący usługi płatności on-line,
 20. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
 21. podmioty świadczące na rzecz sprzedającego usługi podatkowe i księgowe,
 22. podmioty świadczące na rzecz sprzedającego usługi statystyczne i marketingowe takie jak: analiza preferencji użytkownika, profilowanie i dopasowanie oferty do preferencji użytkownika, badanie aktywności użytkownika,
 23. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 24. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające osobie wnoszącej o udzielenie informacji.
 25. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach/ materiałach dostarczonych przez klienta.
 2. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego towaru (zamówienia). Klient akceptuje powyższe i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn sprzedawca nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 3. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd sprzedawcy, a tym samym nie jest wadą fizyczną i nie może podlegać reklamacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu, które mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek; dotyczy to także sytuacji wznawiania druku,
 6. naturalne zużycie się produktu (np. utrata koloru poprzez długotrwałe wystawienie na promienie słoneczne),
 7. brak zgodności koloru wydruku z obrazem ekranowym, który wynika z różnic technologicznych ekranów i drukarek,
 8. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
 9. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez sprzedawcę,
 10. akceptację przez klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji,
 11. wgrane do systemu pliki graficzne,
 12. opóźnienie w realizacji zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez klienta poprawnych plików graficznych/materiałów, jak również za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików,
 13. z uwagi na specyfikę maszyn produkcyjnych oraz proces druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:

– przy druku – brak wydruku linii o grubości poniżej 0,2mm,

– przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja +/- 1 mm,

– przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja +/- 1,5 mm,

– przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): tolerancja +/- 1 mm,

Żadne z opisanych powyżej odchyleń nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli zostanie zgłoszone, nie zostanie przez Sprzedawcę uwzględnione,

 • wydruk prac zaakceptowanych przez klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
 • niedostarczanie poczty e-mail przez serwery pocztowe z powodu blokady antyspamowej lub zainstalowanego na komputerze klienta innego oprogramowania blokującego komunikację,
 • opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy,
 • skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane,
 • sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zlecenia w przypadku powstania błędu w systemie sprzedaży internetowej prowadzącego do przekłamania ceny lub innych parametrów produktu,
 • jeśli montaż produktu został wykonany w sposób nieprawidłowy, przy zastosowaniu nieprawidłowej technologii lub podczas montażu produkt został uszkodzony mechanicznie.

X Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. t.j.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w Serwisie www.druknamiare.pl.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej sklepu nowej treści regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji regulaminu.
 5. Spory pomiędzy sprzedawca a kupującym będącym jednoczenie konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 7. Kupujący będący jednocześnie konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji:
 8. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą;
 9. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 10. konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 11. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu oraz działania sklepu, jak również zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu sklepu, należy kierować na adres sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@druknamiare.pl

Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 15 października 2020 r.

Start
Ulubione
Koszyk